СРОКОВЕ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Когато ви се наложи да преведете документи трябва да се съобразите с няколко основни момента, които може да се решаващи за изпълнението на проекта в сроковете, които ви удовлетворяват:

  1. Език на превода. Ако текста попада в често използваните езикови комбинации като английски, немски, руски, испански, италиански то в този случай могат да се приложат различни стратегии, които да спомогнат за по – бърз превод на голям обем документи. Ако обаче, преводните материали са на по-редки езици следва да се знае, че това понякога може да затрудни спазването на срока ако е прекалено кратък и затова е добре да се започне по – навреме.
  2. Терминологични и стилистични изисквания на клиента. Това може да наложи използването на специализирани преводачи в съответната тематика
  3. Носител на документа. Най- лесно и бързо документите могат да бъдат преведени ако са в подходящ електронен формат, който не налага допълнителна обработка. В случай, че документите са сканирани или в някакъв друг формат, то най- вероятно ще се наложи обработка в подходящ за писмен превод формат. Това може да отнеме не малко време и затова е добре да се консултирате с нас, за да ви помогнем с полезни съвети, как да организирате конкретния проект.
  4. Обем на преводните страници. Всеки преводач си има определен капацитет за извършване на писмени преводи. Ако нямате организирани преводни памети и речници, а обема страници, който следва да се преведе е голям ще наложи използването на екип от преводачи.

В този контекст нашите срокове са :

  • Стандартен превод – 2 работни дни
  • Бърз превод – за следващия работен ден
  • Експресен превод – от 4 до 8 часа

При определяне сроковете за превод следва да се има предвид, че един преводач може да преведе качествено между 5 и 8 преводни страници на ден. Поради тази причина, когато се избира съответната поръчка следва да се съблюдава това ниво на производителност от един преводач. Ако преводните страници са повече или сроковете за превод са скъсени, то тогава се сформира екип от няколко преводача. От тук може да произтече и един важен проблем: при кратки срокове, голям обем страници, голям екип от преводачи никога не стига времето за окончателно окомплектоване и проверка. Това може да доведе до терминологични разминавания, грешки, разминавания. Затова задължително условие за успешното завършване на някой голям проект, е  своевременната реакция от страна на възложителя.

Сроковете за превод са пряко зависими и от качеството на носителя и желанието за начина на издаване на допълнително преведените документи. Най-лошият и бавен вариант е лошо сканирани документи с много цифри,графики и диаграми. Независимо, че разполагаме с компютърни програми, които могат да конвертират съответните файлове, много често всичко се набира ръчно от някой оператор, а това отнема допълнително време и ресурси- финансови и човешки.

Свържете се с нас за допълнителни консултации относно срокове за преводи, планирането и организирането на поръчката.