Стремим се нашите цени за преводи и легализация да са адекватни на пазарните условия. Препоръчваме на всички вас при избора на агенция за превод основният критерии да не бъде само цената, а и опита на агенцията, екипа от преводачи, наличието на втора проверка, графичното оформление.

На нашия сайт сме публикували базовите цени.. Всеки текст има своя специфика и коректна крайна оферта може да бъде предоставена след преглед на документа.

Метода, който ние използваме за определяне на цени на преводите е ”Цена на страница”/ метод на изходящия текст/. Стандартната преводна страница съдържа 1800 символа с интервалите преведен текст.

С ОГЛЕД ПОДДЪРЖАНЕ НА ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕВОДИ, ЦЕНИТЕ ПОНЯКОГА МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ.

ЦЕНИ ПРЕВОДИ

Езикови групи Стандартен

/след 2 работни дни/

Бърз

/след 1 работен ден/

Експресен

/ от 4 до 8 часа/

ПЪРВА ГРУПА

английски, немски, френски, руски

10 лв/стр. за клас А
12 лв/стр. за клас В
14 лв/стр за клас С
17 лв/стр. за клас D
13 лв/стр. за клас А
15 лв/стр. за клас В
17 лв/стр. за клас С
19 лв/стр за клас D
16 лв/стр. за клас А
19 лв/стр. за клас В
21 лв/стр. за клас С
23 лв/стр за клас D
ВТОРА ГРУПА

италиански, испански

12 лв/стр. за клас А
14 лв/стр. за клас В
16 лв/стр. за клас С
19 лв/стр за клас D
15 лв/стр. за клас А
16 лв/стр. за клас В
18 лв/стр. за клас С
22 лв/стр за клас D
18 лв/стр. за клас А
21 лв/стр. за клас В
24 лв/стр. за клас С
26 лв/стр за клас D
ТРЕТА ГРУПА

гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски,

чешки, полски, македонски

15 лв/стр. за клас А
17 лв/стр. за клас В
20 лв/стр. за клас С
23 лв/стр за клас D
17 лв/стр. за клас А
20 лв/стр. за клас В
22 лв/стр. за клас С
25 лв/стр за клас D
22 лв/стр. за клас А
23 лв/стр. за клас В
25 лв/стр. за клас С
28 лв/стр за клас D
ЧЕТВЪРТА ГРУПА

португалски, унгарски, украински,

словашки, холандски, словенски

18 лв/стр. за клас А
20 лв/стр. за клас В
22 лв/стр. за клас С
25 лв/стр за клас D
24 лв/стр. за клас А
26 лв/стр. за клас В
28 лв/стр. за клас С
31 лв/стр за клас D
30 лв/стр. за клас А
32 лв/стр. за клас В
34 лв/стр. за клас С
37 лв/стр за клас D
ПЕТА ГРУПА

шведски, норвежки, датски, финландски, арабски, иврит, японски, корейски, персийски, китайски, латвийски, естонски, литовски, виетнамски, азърбайджански, казахски

По договаряне в зависимост от документа

Посочените цени са без ДДС, с опростена фактура. Ако желаете данъчна фактура, следва да се начисли 20% ДДС. Вие сами избирате по-удобния за вас вариант.

Клас А – бланкови документи: свидетелство за съдимост, бланкови общински документи: удостоверение за раждане/ за сключен брак/ наследници/идентичност на имена /постоянен адрес /родствени връзки /семейно положение, препис от акт за смърт; уверение от университет, лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС, бланкови документи,

Клас B – документи от общ характер: образователни документи: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен клас/ образователна степен/ професионална квалификация ; удостоверения от Агенцията по вписванията; ГДД, ГФО, Счетоводни – баланси, отчети и пр.; сертификати за съответствие, общи указания за употреба, пълномощни за МПС, декларация от родител, спесимен, CV, декларация пред нотариус, договор за МПС, кръщелно свидетелство, медицинско свидетелство, служебна бележка, служебна бележка за доход, удостоверение от КАТ и полиция/ НАП/ / църковен брак/ банка/ НОИ, сертификати, препоръки, фактури, ЧМР, фиш за заплата;

Клас С: общоспециализирани документи специални пълномощни; специализирани указания за употреба и договори за покупко-продажба на имоти/ акции/ трудови правоотношения/ наем/ управление/ дружествен/, приложения към договори, споразумения, фирмени/технически оферти, нотариални актове, съдебни решения, нотариални актове; протоколи от полиция, имунизационен паспорт, фирмени презентации, документи за ипотека, ревизионни актове, наказателна преписка, дипломна работа, атестат, превод на сайтове, одиторски доклад, оценителски доклад, стратегии, фирмен профил, каталози, фирмени процедури и правила; декларации за съответствие; условия за тръжни процедури; тръжни процедури; наказателни преписки; анекси към договори; дружествени устави; формуляр за хоспитализация; протоколи за охранителна дейност; молба до съд, писмо до съд; свидетелства за регистрация на дружества и/или продукти

Клас D: специализирани документи: специализирани документи в областите банкиране, финанси и икономика, техника, енергетика, застраховане, информационни технологии и софтуерни системи, право, биология и екология, физика и химия, други науки, петролна промишленост, телекомуникации, строителство и архитектура, селско стопанство, епикризи, ТЕЛК, резултати от изследвания, медицински свидетелства, амбулаторни листове и други документи със специфична медицинска тематика; технически спецификации по тръжни процедури; протокол за хигиенна оценка

Важно:  Цената за превода се изчислява въз основа на броя символи на изходния (преведен) текст. Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите. Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.